Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 maart 2021

Bestuurlijke Kadernotitie TVW (transitievisie warmte) gemeente Blaricum

D66 Blaricum kan niet instemmen met uitstel inzake de Transitievisie Warmte (TVW) en wijst de raad op de urgentie van de reductie van CO2 uitstoot(emissie). De TVW heeft als eerste
doel het verminderen van de uitstoot van broeikasgas (CO2). Tegelijk om woningen en andere gebouwen van een nieuwe warmtebron te voorzien, bij voorkeur emissieloos.

We hebben slechts 18% afname broeikasgasemissie bereikt in 30 jaar (sinds 1990). In 2030, over nog geen 10 jaar, moet dit 55% zijn geworden. Daarbij past geen vertraging in de aanpak van o.a. de TVW. D66Blaricum stemde tegen het amendement van de coalitie en de VVD, waarmee zij de ambitie van het college verder omlaag wil brengen om één wijkuitvoeringsplan (WUP) op te starten vóór 2026. Het raadsvoorstel stelt dat het van belang is voor de gemeentelijke organisatie, inwoners, bedrijven en organisaties dat we ons voorbereiden op de financiële en organisatorische
gevolgen van de warmtetransitie. Deze kadernotitie is een eerste stap op weg naar onze TVW, die we eind 2021 gaan vaststellen.

D66 vindt de kadernotitie een goed stuk waarin een duidelijke kernboodschap staat. Hopelijk zal iedere inwoner daarvan in de loop van 2021 op de hoogte zijn.

D66 lijkt in Blaricum de enige progressieve partij en stelt de beheersing van de klimaatcrisis als één van de hoogste prioriteiten. Wanneer een gemeente afwacht, de tijd korter wordt om het doel te bereiken, wordt de opgave in de toekomst steeds groter. Ons college kiest daarom nadrukkelijk niet voor ‘uitstel’. Het niet-opstarten van een wijkuitvoeringsplan vóór 2026 past bij “de afwachtende regisseur”. Eén van de regiestijlen, die de gemeente kan kiezen volgens deze kadernotitie.

D66 steunt de toevoeging aan het raadsbesluit van de VVD, waarmee zij het college oproept om de inwoners goed, voldoende en inhoudelijk te informeren en zo “mee te nemen” in de transitie naar nieuwe warmtebronnen voor de gebouwde omgeving.

Dat Blaricum een voorsprong heeft omdat zij al een aardgasvrije wijk heeft, de Blaricummermeent, zoals door de VVD bepleit, geeft geen aanleiding om de reductie van CO2 uitstoot niet direct op te pakken. Deze wijk is pas na 1990 ontstaan en alle CO2 uitstoot in deze wijk is dus boven op het uitgangsniveau van 1990 gekomen en dus een extra opgave 2 om te verminderen. Niet alleen de gasgestookte CV-ketels stoten broeikasgassen uit, ook de open haarden, houtkachels, BBQ’s, auto’s etc.

Het amendement op het raadsbesluit voorgesteld door de coalitie, waardoor het college niet met zekerheid zal starten met de voorbereiding van een WUP vóór 2026 kunnen wij als D66
daarom niet steunen. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen wanneer en hoe wijken/buurten aardgasvrij worden gemaakt, kunnen we niet wegkijken van de actuele klimaatverandering. Dit wordt
merendeels veroorzaakt door menselijk handelen, en de urgentie van de stappen die moeten worden gezet. Er is ons inziens géén ruimte voor uitstelgedrag.

We waarderen daarom de keuze van het college om niet af te wachten maar binnen de komende 5 jaar te starten met de voorbereiding van één WUP. Daarmee is waarschijnlijk pas op zijn vroegst in 2032 een nieuwe wijk/buurt ‘van het gas af’.

Uitstel verder mogelijke maken, zoals de coalitie voorstelt, is een verkeerd signaal naar onze inwoners. Bij voorbeeld voor mensen die een nieuwe CV-ketel gaan aanschaffen of een ander alternatief moeten kiezen maar geen besluit kunnen nemen omdat zij niet overzien wat zij van de gemeente mogen verwachten op het gebied van energiebeleid.

Een WUP biedt een totaaloverzicht van de stappen die door partijen worden gezet om de isolatie aanpak en/of om het gekozen alternatief voor aardgas voor een wijk te realiseren. Een WUP wordt gemaakt iom betrokken organisaties, eigenaren en bewoners. Middels een verkenning en vervolgens een go/no-go moment waardoor het draagvlak helder wordt, volgt het besluit om een specifieke wijk te kiezen voor een WUP.

In het raadsbesluit staat behalve dat we de kadernotitie vaststellen ook dat het college een WUP zal opstellen “onder voorbehoud van aanvullende rijksmiddelen en toegang tot een potentiële warmtebron”. Dit lijkt D66 al voldoende om niet tot overhaaste en onverantwoorde inzet van mensen en middelen te geraken. Het college stelt dat zij zich blijft inzetten voor het aanvragen van de diverse subsidies voor de warmtetransitie. Dit kan zij alleen met resultaat doen wanneer zij ook aan kan geven dat zij daadwerkelijk binnen afzienbare termijn een WUP gaat opstellen.  Betaalbaarheid voor inwoners neemt ons college als hoogste prioriteit binnen de 10 criteria waarmee een keuze voor een buurt/wijk kan worden gemaakt.

We staan gezamenlijk voor een eerste opgave om vóór 2030, al over 9 jaar, de CO2 uitstoot met 55% verminderd te hebben t.o.v. 1990. Dit is één van de klimaatdoelen uit het door ons
ondertekende klimaatakkoord. Daarin is ook afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is en dat er 95% minder CO2 wordt uitgestoten.

CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat door menselijke activiteiten wordt geproduceerd het is ongeveer 85% van het totaal aan broeikasgassen. In 2019 was de uitstoot van broeikasgassen 18 procent lager dan in 1990. Dat is dus het resultaat van beleid in de afgelopen 30 jaar, we hebben nog 9 jaar te gaan en moeten dan op 55% komen. Er is dus geen tijd beschikbaar voor verder uitstel.

De TVW wordt elke 5 jaar herijkt, het opstellen van een WUP helpt de gemeente om de herijking inhoudelijk te kunnen vullen, daarom is het niet starten voor de afloop van de eerstvolgende raadsperiode een gemiste kans op kennisverbetering in de eigen organisatie, de BEL Combinatie. De medewerkers zullen er niet mee bezig kunnen zijn en we hebben dan als raad ook geen goed geïnformeerde ondersteuning om aan de herijking een zinnige bijdrage te kunnen leveren.

Wij hebben de kadernotitie omarmd en het college geprezen vanwege haar duidelijke ambitie en hopen dat zij toch tot een WUP komen vóór 2026, zoals zij voornemens waren. Helaas konden we het geamendeerde, veranderde, raadsbesluit niet steunen. We zien de definitieve TVW met veel belangstelling tegemoet na de zomer van 2021.

Carin Francken en Joke Lanphen, Fractie D66 Blaricum.